The fineprints

Privacy Policy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos oss.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Detta dokument (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi behandlar personuppgifter när du besöker vår webbplats (”Webbplats”), använder vår digitala rådgivningsplattform (”rådgivningsplattformen”) eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Personuppgiftsansvarig

Studio Milde AB, org.nr. 559438-1039 med adress Tvärvägen 1, 122 33 Enskede är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-post: contact@studiomilde.com
Adress: Tvärvägen 1
Postadress: 122 33 Enskede
Telefonnummer: 0709-909588

Studio Mildes behandling av personuppgifter

Användare av rådgivningsplattformen

De personuppgifter vi behandlar.

Registrerar du dig som kund på vår rådgivningsplattform kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig:

(a) Ditt namn

(b) E-postadress

(c) Företag och titel

(d) Telefonnummer

(e) Information om bokade sessioner

(f) Den information du väljer att dela till oss i samband med att du bokar i ett videomöte

De personuppgifter som framgår av (a)-(f) ovan samlas in direkt från dig i kommunikationen med oss. Om du inte delar uppgifterna ovan till oss kan vi inte bistå med bokning och användning av våra tjänster.

Observera att vi inte spelar in eller på annat sätt lagrar den information som delas mellan dig och en expert under en session, utan behandlar enbart denna information i realtid under en pågående session. Vi har inte heller åtkomst till information som delas i samband med en pågående session. Efter din rådgivning kommer du få en enkät för att utvärdera vad du tyckte om mötet. Dina svar, som är frivilliga, behandlas endast av Studio Milde och de kreatörer som är knutna till Studio Milde.

Våra ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dessa personuppgifter för att skapa och administrera ditt användande av vår tjänst, hantera bokningar av sessioner, kunna matcha dig men en lämplig expert och för att du ska kunna delta i videomöten genom vår rådgivningsplattform.

Genom att godkänna våra allmänna villkor för användning av tjänsterna ingår du ett avtal med oss där vi åtar oss att tillhandahålla tjänsterna till dig. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på vårt fullgörande av detta avtal.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig.

Uppgifterna enligt (a)-(b) ovan använder vi även för att skicka nyhetsbrev eller annan marknadsföring till dig. Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation från Studio Milde genom att genom att klicka på länken i meddelandet för att avregistrera dig eller genom att kontakta contact@studiomilde.com

Studio Mildes experter

De personuppgifter vi behandlar.

Är du en av våra experter behandlar vi följande personuppgifter om dig när du använder rådgivningsplattformen:

(a) Ditt namn

(b) E-postadress

(c) Företag och titel

(d) Telefonnummer

(e) Information om bokade sessioner

Utöver de personuppgifter som framgår av (a)-(e) ovan behandlar vi även de personuppgifter som krävs för du ska kunna delta i ett videomöte genom vår rådgivningsplattform, i form av videomaterial och den information du väljer att dela under de sessioner du deltar i. Observera att vi inte spelar in eller på annat sätt lagrar den information som delas mellan dig och en användare under en session, utan behandlar enbart denna information i realtid under en pågående session. Vi har inte heller åtkomst till information som delas i samband med en pågående session.

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid du är en aktiv expert hos oss. Är du inte längre en av Studio Mildes experter kommer dina personuppgifter att raderas utan onödigt dröjsmål, och senast inom 6 månader. De uppgifter som krävs för att upprätthålla vår bokföringsskyldighet sparas så länge rättslig förpliktelse finns.

Våra ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dessa personuppgifter för att skapa och administrera ditt konto, för matchning av uppdrag och rådgivningssamtal samt för att du ska kunna delta i videomöten genom vår rådgivningsplattform. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på vårt fullgörande av det rådgivningsavtal vi har ingåtts med dig.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Kontakter med oss

Om du kontaktar oss per e-post, telefon eller på annat sätt, så behandlar vi behandlar dina kontaktuppgifter och annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss.

Våra ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dessa personuppgifter att kunna besvara din kontaktförfrågan och kunna hantera dina frågor beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna vara tillgängliga för kontakter av potentiella kunder och andra som väljer att ta kontakt med oss.

Vänligen observera att vi inte efterfrågar mer personuppgifter än vad som behövs för det aktuella ämnet och att vi inte vill behandla mer personuppgifter än så.

Fullgörande av lagstadgade förpliktelser och rättsliga begäranden

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet (artikel 6.1 c). Vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För driften av verksamheten och tillhandahållandet av företagets tjänster ger vi i vissa fall specifika företag tillgång till dina personuppgifter. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss och får enbart behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi anlitar främst personuppgiftsbiträden för tillhandahållande av IT-tjänster (för drift, support och underhåll av IT-lösningar) men vi kan också komma att anlita personuppgiftsbiträden för t.ex. marknadsföringstjänster.

Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden genom vilka bl.a. säkerställs att personuppgiftsbiträdet tillämpar åtminstone motsvarande säkerhetsåtgärder som vi själva tillämpar samt att dina personuppgifter inte får behandlas för andra ändamål än de vi samlat in dem för.

Utöver personuppgiftsbiträden kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES där alla våra egna IT-system är lokaliserade. För det fall personuppgifter skulle komma att behöva behandlas utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga, legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå motsvarande den inom EU/EES. En sådan skyddsnivå säkerställs då antingen genom beslut från EU-kommissionen att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå alternativt genom ingående av godkända standardavtalsklausuler eller liknande godkända mekanismer för säkerställande av skyddet för personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Med hjälp av IT-system och fysiska skyddsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter mot olovlig åtkomst, oavsiktliga ändringar eller förlust av uppgifterna. Endast de personer som har ett faktiskt behov av att behandla dina personuppgifter för de ändamål som de samlats in för har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Som registrerad har du rätt till tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Vill du ha ett registerutdrag från Studio Milde kan du skicka in en begäran via email contact@studiomilde.com . Vi skickar ditt registerutdrag inom 15 arbetsdagar till din folkbokförda adress.

Rätt till rättelse

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

i. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

ii. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

iii. Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.

iv. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

v. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträtt lagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

Du har alltid rätt att lämna klagomål kring hanteringen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: contact@studiomilde.com eller de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare.  Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Läs mer om Cookies i vår Cookie Policy.

Meddelande om ändringar  

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla våra tjänster. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna Integritetspolicy.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy som berör dig kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt efter omständigheterna och om nödvändigt be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig lag.

Our Experts